Erik Thedéen: Framtidens revision

”I likhet med tillsynsmyndigheter är det viktigt att revisorer arbetar riskbaserat och ser till helheten, snarare än att använda ”tick-the-box”-övningar. Tick-the-box är sällan det mest effektiva för att upptäcka problem och brister”, sade Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, på ett seminarium om framtidens revison i riksdagen.

  • Datum: 2018-04-26
  • Talare: Generaldirektör Erik Thedéen
  • Möte: Framtidsseminarium om revision

Thedéen inledde med att konstatera att FI har tre övergripande målsättningar: att bidra till finansiell stabilitet, högt konsumentskydd, samt väl fungerande finansiella marknader. När det gäller revision och redovisning har FI ett visst ansvar.

"Sedan juni 2016 ansvarar FI för den så kallade revisionstillsynen. Det innebär att FI utövar tillsyn över vissa revisionsrelaterade frågor för så kallade företag av allmänt intresse. Mer specifikt innebär det att FI har tillsyn över att dessa närmare 700 företag följer reglerna om revisorsrotation, inrättar ett revisionsutskott, väljer sin revisor enligt tillämpliga regler, samt inte entledigar revisorn utan saklig grund", sade Thedéen.

Thedéen berättade att FI i går publicerade en rapport som presenterar resultatet av en undersökning över hur väl lagkraven kring inrättande av revisionsutskott följs. Flertalet av företagen har inrättat revisionsutskott, men en handfull har i stället lagt uppgifterna på hela styrelsen, vilket också är tillåtet.

"Vi pekar i rapporten särskilt på att vi tycker att det är viktigt att inrättandet av utskottet – alternativt att lägga ansvaret på hela styrelsen – är ett aktivt beslut, oavsett om detta tas av styrelsen eller bolagsstämman", sade Thedéen.

Alla undersökta företag menar att de har redovisnings- eller revisionskompetens inom styrelsen, vilket också är ett lagkrav. Praxis är att individer som arbetat i ledande ställning och/eller har ekonomexamen anses uppfylla kompetenskravet.

"Vi menar att arbetslivserfarenhet som till exempel verkställande direktör eller finansdirektör kan utgöra en tillräcklig grund, men att även erfarenhet från till exempel revisionsbyrå kan vara relevant. Om kompetensen har sin grund enbart i utbildning, ser vi gärna att denna är på högskolenivå, med inriktning mot redovisnings- eller revisionsrelaterade områden", sade Thedéen.

Han betonade samtidigt att det alltid är den faktiska kompetensen hos den enskilda individen som FI kommer att bedöma.

FI är också central behörig myndighet när det gäller tillsynen över börsbolagens årsredovisningar, det som kallas redovisningstillsyn. Denna tillsyn har sedan 2007 till största del varit delegerad till börserna medan FI enbart ansvarat för ett mindre antal svenska företag som är noterade på utländsk börs. I en proposition som i tisdags överlämnades till riksdagen föreslås det att en privat organisation – Nämnden för svensk redovisningstillsyn – ska ta över hela ansvaret för den löpande övervakningen från årsskiftet.

"Med den nya ordningen kommer Sverige att få en mer effektiv tillsyn över börsbolagens årsredovisningar som bättre utnyttjar den kunskap som finns i branschen. FI kommer som central behörig myndighet fortsatt ha det yttersta ansvaret för hur tillsynen bedrivs samt fatta beslut om eventuella sanktioner mot de företag som överträder regelverket", noterade Thedéen.

Thedéen tog även upp revisorernas roll inom tillsynen av de finansiella företagen. En revisor i ett finansiellt företag har en lagstadgad skyldighet att bistå FI genom att på eget initiativ upplysa FI om omständigheter som kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar företagets verksamhet, kan påverka företagets fortsatta drift negativt, eller kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs.

"Detta visar att revisionen är tänkt att vara ett komplement och stöd till den tillsyn FI bedriver", sade Thedéen.

Revisorn har en central funktion för företaget och med dennes medverkan har FI möjlighet att betydligt lättare och snabbare fullgöra sin uppgift. Dessutom har alla företag revisorer på besök minst en gång per år medan FI i praktiken inte kan granska alla företag under tillsyn med samma frekvens.

"Det är av största vikt att revisorerna hanterar de intressekonflikter som eventuellt kan finnas och i god tid fullgör sin lagstadgade skyldighet att anmäla relevanta överträdelser till FI. I många av de uppmärksammade fall där FI ingripit mot ett företag med en sanktion så är det tyvärr inte på grund av ett missförhållande som företagets revisor uppmärksammat FI på. Detta har särskilt varit fallet när FI ingripit mot mindre företag", påpekade Thedéen.

"Att revisorn ägnar sig åt en "tick-the-box"-övning är sällan lika effektivt som ett riskbaserat arbetssätt, inriktat på att upptäcka problem och brister. Rutiner och policies är viktiga, men i sista hand är det avgörande hur de hanteras. För att fylla sin funktion måste revisorn ta några steg till i sin granskning. Att titta där riskerna kan antas vara som störst och göra det med en skeptisk blick är det rätta angreppssättet. Samma typ av utmaning har givetvis också FI och andra tillsynsmyndigheter att hantera. Det vore intressant att höra hur revisorsbranschen säkerställer att den arbetar riskbaserat", poängterade Thedéen.

Enligt EU:s revisorsförordning ska FI ha en "verkningsfull dialog" med revisorer för banker och andra kreditinstitut. För de mest systemviktiga bankerna håller FI återkommande möten med ansvariga revisorer. Motsvarande möten hålls även med försäkringsbolagens revisorer.

"Våra erfarenheter från dessa samtal är goda. För FI:s del är det viktigt att få föra denna dialog direkt med de ansvariga revisorerna utan att företaget under tillsyn är med", påpekade Thedéen.

FI har också rätt att tillsätta en revisor i exempelvis en bank eller ett värdepappersbolag. I sådana fall utfärdar FI en instruktion för revisorn att följa vid utförandet av sitt arbete. Detta är en tillsynsåtgärd som inte använts så flitigt under de senaste åren, men som det sannolikt kommer att bli mer av framöver.

"FI har exempelvis förordnat en revisor i Remium, ett förordnande som förlängdes så sent som i förra veckan då FI beslutade om att dra in företagets samtliga tillstånd", konstaterade Thedéen.

"En tillsynsmyndighet som FI och revisorer har i grund och botten samma målsättning med vårt arbete: att i allmänhetens intresse agera för att motverka regelöverträdelser bland de företag som vi är satta att granska. För att vi på FI ska bli framgångsrika i vårt arbete är det viktigt att vi får hjälp av revisorerna", avslutade Thedéen.

Laddar sidan