Malin Omberg: 2018 viktigt år för att stärka konsumentskyddet

"2018 tar vi flera viktiga steg för att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden när omfattande regelpaket – som täcker en stor del av de finansiella produkter och tjänster som når konsumenter – träder i kraft”, berättade Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för Konsumentskydd, vid Terminsstart Pension i dag.

  • Datum: 2018-02-15
  • Talare: Verksamhetsområdeschef Malin Omberg
  • Plats: Terminsstart Pension, Grand Hotel


Malin framhöll vidare att de här regelverken, som har arbetats fram på EU-nivå, är nödvändiga och syftar till att komma till rätta med några av de marknadsmisslyckanden som präglar finansmarknaden. Dessa består framför allt i att konsumenter har svårt att bedöma både kvalitet och pris på produkterna. Därför kan de inte heller påverka vilket utbud av tjänster och produkter som finns. Det gör att dåliga och dyra produkter inte slås ut utan kan fortsätta att säljas med god marginal år efter år. 

"Vår förhoppning är att de nya regelverken kommer att bidra till att skapa en jämnare spelplan på finansmarknaden", sa Malin Omberg.

Samtidigt uttryckte hon en förståelse för företagens ökade regelbörda. Men denna initiala utmaning behöver också ställas mot de stora obalanser som finns på finansmarknaden och som allvarligt kan skada konsumenternas förtroende för den.

"Utmaningen ligger i att hitta en rimlig balans och ett viktigt steg i detta är att vi tillsammans har en konstruktiv dialog. En viktig bit i detta är att vi som tillsynsmyndighet är tydliga i vad vi förväntar oss", fastslog Malin Omberg.

Som exempel nämnde hon de problem med intressekonflikter som kan uppstå när det gäller distribution och rådgivning av finansiella produkter till konsumenter. Många av de problem som FI sett grundar sig i att rådgivning alltför ofta utgår från vad man som rådgivare tjänar mest på, snarare än vad som är bäst för konsumenten.

"Ett viktigt steg som möjliggörs genom de nya reglerna för värdepappersmarknaden (Mifid2) är att skapa förutsättningar för en oberoende rådgivningsmarknad att växa fram. Här framgår tydligt att med oberoende avses en rådgivning som tar betalt enbart från kunden och som inte säljer egna produkter", noterade Malin Omberg.

Förutom att regelverken banar väg för oberoende aktörer stramar de också upp möjligheterna för övriga aktörer att ta emot ersättningar eller provisioner.

"Problem med provisioner är något som vi på Finansinspektionen länge uppmärksammat och vi ser också att det finns en tydlig politisk vilja att begränsa skadliga provisioner på rådgivningsmarknaden", konstaterade Malin Omberg.

I såväl Mifid 2 som i de nya reglerna för försäkringsbolag och distributörer (IDD) ställs krav på vad som krävs för att en provision ska få tas emot. I Mifid 2 slås fast att en provision får tas emot om den höjer kvaliteten på tjänsten, att den inte skapar intressekonflikter som skadar kunderna och att de är proportionerliga till kvalitetshöjningen. Detta ska också tydligt motiveras och dokumenteras. Liknande regler finns i IDD där man inte får ta emot ersättningar som kan skada kunden.

Malin Omberg framhöll också att FI sedan länge också uttryckt att det behövs förbättrade rutiner hos bolagen för framtagande av nya produkter och tjänster och att det är positivt att regler nu kommer även inom detta område. Förutom att banker och värdepappersobolag omfattas av dessa regler i Mifid 2 kommer även försäkringsbolag ha snarlika regler i och med IDD.

"Med de nya produktstyrningskraven tydliggörs att företagen inte kan lägga ansvaret enbart på rådgivaren eller distributören. De nya reglerna gör det klart att det är en fråga om företagskultur. Vi tror att en sund företagskultur i vilken kundernas intressen står i centrum är en förutsättning för att skapa ett gott kundskydd – att det finns ett helhetstänk kring finansiella produkter där kundernas behov står i fokus, från ax till limpa, från framtagande till försäljning. Enligt oss är det viktigt att ledningen blir mycket mer involverad och tar ett större ansvar i företagens bedömningar av vilka typer av produkter som ska marknadsföras och erbjudas till konsumenter. Syftet med de här reglerna är förstås att konsumenter inte ska få råd om att investera i olämpliga produkter. Vi anser att detta är en mycket prioriterad fråga och vi kommer med stort intresse följa hur ni implementerar de nya reglerna," avslutade Malin Omberg.

Laddar sidan