Resultat

2019

Avanza Pension får varning och sanktionsavgift

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

2017

Folksam ömsesidig livförsäkring får anmärkning och straffavgift

Folksam ömsesidig livförsäkring får en anmärkning och ska betala en straffavgift på tio miljoner kronor

Folksam Liv får anmärkning och straffavgift

Finansinspektionen ger Folksam ömsesidig livförsäkring en anmärkning. Folksam Liv ska också betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

2016

Cosa Försäkrings tillstånd återkallas

Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet att driva försäkringsrörelse för Cosa Försäkrings AB i likvidation.

Falck Försäkring varnas och ska betala straffavgift

Falck Försäkringsaktiebolag har haft stora brister i sin interna styrning och kontroll samt bristande interna regler om hantering av intressekonflikter. FI har därför beslutat att ge bolaget en varning. Falck Försäkring ska även betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

Falck Försäkringsaktiebolag får varning och straffavgift

Finansinspektionen ger Falck Försäkringsaktiebolag en varning. Bolaget ska också betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

2015

Assistansbolaget vägassistans Sverige måste upphöra med sin försäkringsrörelse

Finansinspektionen förelägger Assistansbolaget vägassistans Sverige AB att upphöra med den försäkringsrörelse som bolaget driver utan att vara berättigat till det. Försäkringsrörelsen ska vara avvecklad senast den 30 november 2015.

2014

Fjällförsäkringar får anmärkning och straffavgift

Fjällförsäkringar får en anmärkning och ska betala en straffavgift på 750 000 kronor. Företaget har saknat tillräckligt med tillgångar för skuldtäckning i enlighet med försäkringsrörelselagens krav.

2013

Rättad version: Victory Life måste upphöra med verksamhet i Sverige

FI förelägger Victory Life & Pensions Assurance Company Limited, registrerat i Brittiska Jungfruöarna att omedelbart upphöra med att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige.

2012

HSB Försäkring får anmärkning och straffavgift

Finansinspektionen har beslutat om anmärkning och en straffavgift för HSB Försäkring på 750 000 kronor.

2011

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia får betala särskild avgift för sen flaggning

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia ska betala särskild avgift med 30 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Acando AB till Finansinspektionen.

E.N Saks Försäkrings tillstånd återkallas

Finansinspektionen har beslutat att återkalla E.N. Sak Försäkring i Europa AB:s tillstånd att driva försäkringsrörelse.

2010

Kammarrätten ger FI rätt om varning till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

I ett beslut den 25 april 2008 meddelade FI Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) en varning och straffavgift. LÖF hade på flera punkter brutit mot reglerna om redovisning och rapportering till FI. Bristerna ansågs så allvarliga att en straffavgift om två miljoner meddelades.

2009

Aspis liv förlorar tillståndet

Finansinspektionen förklarar Aspis Liv Försäkringsaktiebolags koncession förverkad.

Anticimex får straffavgift på 1,5 miljoner

Anticimex Försäkringar AB har brustit i styrning och kontroll av verksamheten. Bristerna är omfattande och har pågått under lång tid. Finansinspektionen ger därför försäkringsbolaget en anmärkning och en straffavgift på 1,5 miljoner kronor.

Trygg-Hansa får straffavgift på 5 miljoner kronor

Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag har brustit i sin interna styrning och kontroll samt i sin rapportering till Finansinspektionen. Försäkringsbolaget får därför en anmärkning och en avgift på 5 miljoner kronor.

Anmärkning och straffavgift för Svensk Handel Fondförsäkring

FI meddelar Svensk Handel Fondförsäkring AB en anmärkning. Svensk Handel Fondförsäkring AB måste betala en straffavgift på 100 000 kronor.

2008

FI varnar SEB Trygg Liv

Finansinspektionen meddelar Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv en varning och en straffavgift om 15 miljoner kronor.

FI varnar SEB Gamla Liv

Finansinspektionen meddelar Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv en varning och en straffavgift om 15 miljoner kronor.

FI varnar Pro Voice Sverige

Försäkringsförmedlaren Pro Voice Sverige har brutit mot lagen om försäkringsförmedling och Finansinspektionens föreskrifter. Företaget är anknuten förmedlare som bedrivit telefonförsäljning. Bristerna är så allvarliga att företaget får en varning och straffavgift på 800 000 kronor.

Laddar sidan