Avanza Pension får varning och sanktionsavgift

2019-02-20 | Sanktioner Försäkring

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Finansinspektionen har undersökt om Avanza Pension har följt reglerna för beräkning av försäkringstekniska avsättningar, försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag för perioden den 1 januari 2016 till och med den 15 maj 2018 och för rapportering under perioden den 1 januari 2016 till och med den 31 juli 2018. Utredningen visar att bolaget inte har uppfyllt ett stort antal centrala delar i regelverket under dessa perioder.

Bristerna har varit sådana att Finansinspektionen bedömer att det finns skäl att ingripa mot bolaget. De konstaterade överträdelserna har varit så allvarliga och har pågått under så lång tid att det finns anledning att överväga att återkalla bolagets tillstånd att driva försäkringsrörelse. Bolaget har dock genomfört, och genomför fortfarande, ett stort förändringsarbete för att rätta till bristerna. Finansinspektionen har för närvarande inte skäl att utgå från annat än att de överträdelser som har konstaterats i undersökningarna inte kommer att upprepas och att prognosen för Avanza Pension därmed är god. Mot denna bakgrund anser Finansinspektionen att det är tillräckligt att tilldela bolaget en varning, som förenas med en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Läs mer

Laddar sidan