Kammarrätten ger FI rätt om varning till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

2010-04-22 | Sanktioner Försäkring

I ett beslut den 25 april 2008 meddelade FI Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) en varning och straffavgift. LÖF hade på flera punkter brutit mot reglerna om redovisning och rapportering till FI. Bristerna ansågs så allvarliga att en straffavgift om två miljoner meddelades.

LÖF överklagade FI:s beslut om varning till Kammarätten i Stockholm och beslutet om straffavgift på två miljoner kronor till Länsrätten i Stockholms län (numera Förvaltningsrätten i Stockholm).

Kammarrätten har nu, i en dom den 13 april 2010, avslagit överklagandet. Kammarrätten fann i domen att LÖF allvarligt åsidosatt tillämpliga bestämmelser och föreskrifter för verksamheten. Därför fanns det grund för att ingripa mot bolaget. Bristerna ansågs inte ringa eller ursäktliga. Även med beaktande av att bolaget numera ostridigt har åtgärdat vissa av bristerna fann kammarrätten att FI haft fog för sitt beslut att meddela LÖF en varning.

2010-10-14 avslog Förvaltningsrätten i Stockholm ett överklagande i fråga om straffavgiften. Domen vann därefter laga kraft.

Laddar sidan