Riskbedömning

Banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag måste göra en bedömning av risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Företaget ska också bedöma hur stor denna risk är.

När företaget gör en allmän riskbedömning ska bland annat följande faktorer beaktas:

  • typ av produkter och tjänster som erbjuds
  • kunder och distributionskanaler
  • geografiska riskfaktorer.

Det kan också vara värt att titta på analyser och åtgärder för övervakning och rapportering som gjorts inom företaget. Ytterligare vägledning går att hitta i bilagor till det fjärde penningtvättsdirektivet, som bland annat tar upp faktorer och indikatorer för hög respektive låg risk.

På FATF:s webbplats finns ett antal rapporter om risk för penningtvätt och finansiering av terrorism inom olika områden som private banking och korrespondentbankförbindelser. Även Europeiska bankmyndigheten (EBA) har tagit fram en vägledning om riskfaktorer inom finansiella tjänster.

Hänsyn ska också tas till uppgifter som kommer fram vid företagets rapportering till Finanspolisen om misstänkta aktiviteter och transaktioner. Information som företaget fått från myndigheter, till exempel om vanliga tillvägagångssätt för att tvätta pengar och finansiera terrorism, ska också beaktas.

Storlek och verksamhet avgör omfattning

Hur omfattande den allmänna riskbedömningens ska vara avgörs av verksamhetens storlek och art. Med storlek avses till exempel omsättning, antal anställda, antal verksamhetsställen och liknande. Med art avses till exempel vilken verksamhet som bedrivs, vilka varor eller tjänster som tillhandahålls och hur komplexa dessa varor och tjänster är. Omfattningen av den allmänna riskbedömningen kan alltså variera från företag till företag.

Ska hållas aktuell

Den allmänna riskbedömningen ska dokumenteras. Den ska också utvärderas regelbundet och – när det behövs – uppdateras. En utvärdering ska ske minst årligen. Innan företaget erbjuder nya eller väsentligt förändrade produkter och tjänster ska riskbedömningen också uppdateras.

Företagets riskbedömning utgör grunden för företagets rutiner, riktlinjer och övriga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är därför av stor vikt att den är aktuell.

Klicka på den del som du vill läsa mer om:

Läs mer

Senast granskad: 2021-10-14
Laddar sidan