Olämpligt för konsumenter att investera i virtuella valutor

Virtuella valutor är av flera skäl inte någon lämplig investering för konsumenter – varken på kort eller lång sikt. Nu varnar FI och de europeiska tillsynsmyndigheterna för sådana investeringar.

Ett utmärkande drag för virtuella valutor är att deras värde varierar kraftigt. Dessutom saknas konsumentskyddande regler för sådana investeringar och den information som lämnas vid försäljningen kan vara missvisande. Det kan också vara svårt att sälja de virtuella valutor som köpts. Ett annat problem är att pristransparensen är bristfällig – både som köpare och säljare kan det vara svårt att veta om man har fått ett rättvisande pris när man handlar med en virtuell valuta. Slutligen är tekniken känslig för olika typer av avbrott.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har nu publicerat en gemensam varning för de risker som är förknippade med att köpa virtuella valutor. Finansinspektionen har deltagit i arbetet med att ta fram denna varning.

FI har tidigare informerat om vissa risker med virtuella valutor i samband med en varning från Eba. FI har också tidigare varnat för risker med att delta i en Initial Coin Offering (ICO). Begreppet ICO används som beteckning för en lansering av en ny så kallad token eller annan form av digital tillgång baserad på en virtuell valuta. Namnet till trots behöver virtuella valutor inte motsvaras av något underliggande värde eller klassas som en valuta rent juridiskt.

Laddar sidan