ESRB:s rekommendation om att begränsa utdelning av kapital under pandemin

Den pågående coronapandemin har fått stora konsekvenser för individer men även för den ekonomiska situationen och därmed den finansiella sektorn. För att den finansiella sektorn ska kunna bistå ekonomin under krisen och återhämtningen är det viktigt att de finansiella företagen upprätthåller eget kapital.

Finansinspektionen (FI) uppmanar därför de finansiella företagen att begränsa utdelning av kapital under den pågående coronapandemin. FI följer därmed Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rekommendation från den 8 juni 2020. Syftet är att begränsa distributionen av kapital genom till exempel utdelningar, återköp av aktier, eller rörliga kompensationsprogram.

FI har också tidigare kommunicerat till de finansiella företagen under tillsyn att det är viktigt att de inte distribuerar kapital exempelvis genom att göra utdelningar.

I slutet av mars skickade FI brev till styrelserna i alla svenska banker och kreditinstitut med en uppmaning att ändra tidigare utdelningsbeslut och inte betala utdelningar till dess att utsikterna för den ekonomiska utvecklingen är mindre osäker.

Den 9 april upprepade FI Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) uppmaning till försäkringsbolag att inte distribuera kapital genom exempelvis utdelningar, återköp av aktier eller rörliga ersättningar.

Slutligen skickade FI den 26 juni ett brev till Nasdaq Clearing där myndigheten förtydligar att ESRB:s rekommendation även gäller för centrala motparter (CCP), och att FI därmed förväntar sig att Nasdaq Clearing avstår från att dela ut kapital fram till dess att osäkerheten kring det ekonomiska läget har klarnat.

Genom dessa åtgärder anser FI att myndigheten har fullföljt intentionen i rekommendationen och ser för närvarande inte något behov av att vidta ytterligare åtgärder.