Nya hållbarhetsregler har trätt i kraft

Under sommaren har nya hållbarhetsregler trätt i kraft på finansmarknaden – dels genom delegerade EU-förordningar, dels genom ändringar i vissa av FI:s föreskrifter.

Det är viktigt att företag under tillsyn arbetar aktivt med implementeringen av de nya regelverken på hållbarhetsområdet och anpassar sin verksamhet efterhand som de träder i kraft och ytterligare vägledning blir tillgänglig. FI är medveten om de utmaningar som finns med implementeringen. Dessa utmaningar beror bland annat på behovet av pålitliga och jämförbara hållbarhetsdata från de verksamheter som företagen under tillsyn investerar i samt på utmaningar vad gäller tolkningen av regelverken.

Syftet med de nya kraven, till exempel kravet att beakta kundens hållbarhetspreferenser i samband med rådgivning, är att underlätta för de konsumenter som vill investera hållbart och att samtidigt bibehålla ett högt konsumentskydd. Företagen uppmanas därför att låta konsumentskyddsbestämmelser vara vägledande under implementeringsfasen – såsom kravet att visa omsorg och utgå från kundens behov, förutsättningar och preferenser i samband med rådgivning – samt att noga dokumentera de antaganden och vägval som företagen kan behöva göra. FI understryker vikten av att företagen på ett ansvarsfullt sätt integrerar hållbarhet i lämplighetsbedömningen och informerar kunder om hållbarhet utifrån de data som finns tillgängliga och att så långt det är möjligt säkerställa att informationen håller god kvalitet.

FI kommer under hösten 2022 att ha stort fokus på att stödja och följa företagens implementeringsarbete och ser fram emot att ha en fortsatt dialog med branschens aktörer. Vi kommer samtidigt att delta aktivt i arbetet med tolkningsfrågor och tillsynskonvergens inom EU samt ha en fortsatt aktiv roll i arbetet med att ta fram redovisningsstandarder för hållbarhetsdata från företagen. FI uppmuntrar också de som berörs av regelverken att delta i konsultationer och på så vis påverka kommande regler.

Nya delegerade EU-förordningar

Flera delegerade EU-förordningar har trätt i kraft som gäller integrering och beaktande av hållbarhetsrisker för värdepappersbolag (delegerad förordning 2021/1253), förvaltare av alternativa investeringsfonder (delegerad förordning 2021/1255) och försäkringsbolag och försäkringsförmedlare (delegerade förordningar 2021/1256 och 2021/1257). Ändringarna gäller även hur företagen ska beakta kundernas hållbarhetspreferenser i sina lämplighetsbedömningar.

Ändringar i FI:s föreskrifter

FI har ändrat föreskrifterna (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna), så att fondbolag och förvaltningsbolag ska integrera och beakta hållbarhetsrisker samt beakta de huvudsakliga negativa konsekvenser som investeringsbeslut kan få för hållbarhetsfaktorer. Dessa ändringar trädde i kraft den 1 augusti 2022.

FI har därutöver ändrat föreskrifterna (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna) för värdepappersinstitut avseende hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrelaterade mål inom produktstyrningskrav. De gäller även för viss verksamhet som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder driver. Ändringarna träder i kraft den 22 november 2022.

Vägledning och riktlinjer

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat en icke-bindande vägledning för hur försäkringsföretag och försäkringsförmedlare kan tillämpa den delegerade EU-förordningen 2021/1257, vad gäller integrering av konsumenters hållbarhetspreferenser i lämplighetsbedömningen. Inom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, pågår arbete med att ta fram riktlinjer som bland annat avser hur företagen ska beakta kundernas hållbarhetspreferenser i samband med lämplighetsbedömningen. Målsättningen är att de ska publiceras under tredje kvartalet i år.


vindkraftverk solpaneler