Detta gör FI till följd av bankproblemen i USA

Efter den senaste tidens problem för flera banker i USA följer Finansinspektionen utvecklingen på de finansiella marknaderna extra noggrant. Bland annat har FI tagit kontakt med svenska försäkrings- och tjänstepensionsbolag samt banker för att få vetskap om de exponeringar som kan finnas mot de amerikanska bankerna som har problem.

I dag kommer FI att ha möten med Alecta och andra bolag för att prata om de investeringar som de har i amerikanska banker och andra exponeringar mot den sektor som de amerikanska bankerna har riktat in sig mot. FI kommer att undersöka hur stora innehav bolagen har i de amerikanska bankerna, höra vilken analys bolagen gör om läget och hur bolagen ska hantera situationen framåt.

FI är också i kontakt med de svenska storbankerna. Vår bedömning är att ingen av dem har egna stora direkta exponeringar mot de amerikanska banker som nu har fått problem.

Regelverken för bankerna ser annorlunda ut i Sverige och EU jämfört med hur det ser ut i USA. Här omfattas alla banker av hårdare regelkrav för att garantera att det finns likviditetsbuffertar och stabilare balansräkningar. Sverige har också gått längre än de internationella överenskommelserna genom att FI ställer kapitalkrav för ränterisker utanför handelslagret.

– Vi ser en viss dramatik och turbulens på den amerikanska bankmarknaden. Vår bedöming är dock att stabiliteten i det svenska finansiella systemet inte påverkas av detta, eftersom det har en betydande motståndskraft. Däremot är det viktigt att vi nära följer hur de snabba förändringarna i ränteläget påverkar de finansiella företagen överlag, vilket redan är i vårt fokus, säger FI:s vikarierande generaldirektör Susanna Grufman.

Den amerikanska banken Silicon Valley Bank, som stått i fokus de senaste dagarna i USA, har ett mindre representationskontor i Sverige, men inte något tillstånd från FI att bedriva bankverksamhet.