FI-analys 13: Låga räntor och stora utbetalningar från pensionsförvaltare

Det nuvarande lågränteläget medför utmaningar för pensionsförvaltare som utlovar en garanterad avkastning. Ett välkänt problem är att nuvärdet av garanterade förmåner stiger när marknadsräntorna sjunker, vilket försämrar företagens finansiella ställning.

Ett mindre känt problem är att traditionella metoder för att hantera överskott kan leda till att företagens solvens försvagas över tid, i ett mer långvarigt lågränteläge. Det beror på att överskottshanteringen i ett sådant läge leder till för stora pensionsutbetalningar.

Denna analys visar hur mycket överskottshanteringen kan bidra till att försämra företagens solvens i ett långvarigt lågränteläge. Det framgår också att företag med en hög andel fribrevslagda försäkringar, eller försäkringar vars garantiräntor inte kan justeras, är mest sårbara.

Slutligen visar analysen att det finns alternativa modeller för överskottshantering, som skulle minska de negativa solvenseffekterna av pensionsutbetalningar i en lågräntemiljö.

Läs mer