FI-analys 28: Svenska hushålls likvida tillgångar

Aggregerad statistik indikerar att svenska hushåll har betydande likvida tillgångar i form av kontanter, banksparande, fondandelar och värdepapper. Det sammanlagda värdet motsvarar i dag i genomsnitt nästan 1 miljon kronor per hushåll. Men eftersom sådana ekonomiska buffertar är ojämnt fördelade mellan hushållen är genomsnittet ett dåligt mått för att bedöma risken för större konsumtionsbortfall vid en ekonomisk störning.

Vi dokumenterar därför en fördelning av hushållens likvida tillgångar för år 2012.

Vi finner att en stor andel av hushållen har små likvida tillgångar. Ungefär 45 procent av hushållen har mindre än 100 000 kronor, och medianhushållet har runt 130 000 kronor i tillgångar. Även om vi använder åtta år gamla uppgifter finns det omständigheter som talar för att fördelningen bör vara likartad i dag. Bland annat har andelen som inte kan betala en oförutsedd utgift på 12 000 kronor inom en månad varit i stort sett oförändrad sedan 2008.

För många hushåll är de likvida finansiella tillgångarna även små i förhållande till disponibel inkomst. Ungefär ett av tio hushåll har likvida tillgångar som motsvarar högst två månaders disponibel inkomst. Var tredje hushåll har likvida tillgångar som motsvarar högst fyra månaders inkomst. Dessa resultat är i linje med liknande studier för andra länder och med svenska enkätundersökningar.

Vi finner att de likvida tillgångarna är lika ojämnt fördelade bland de hushåll som har de största ränteutgifterna. Sammantaget innebär detta att en stor andel hushåll har så pass små likvida tillgångar att de kan bli tvingade att minska sina konsumtionsutgifter omgående vid en ekonomisk störning.