Penningtvätt och finansiering av terrorism: En bättre riskhantering

Många företag gör inte tillräckligt för att motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta visar Finansinspektionen (FI) i en ny rapport.

Rapporten visar en stor skillnad i hur de finansiella företagen och FI uppfattar att arbetet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism fungerar. En majoritet av företagen bedömer i en enkät att de uppfyller kraven på riskhantering. Samtidigt har FI i sin löpande tillsyn sett att företag har svårt att uppnå en tillräcklig kvalitetsnivå i arbetet. FI har bland annat hittat brister i företags riskbedömningar och utformningen av åtgärder för kundkännedom och deras arbete att granska misstänkta transaktioner.

Rapporten pekar ut tydliga problemområden och FI vill särskilt betona vikten av att företag har ett riskbaserat förhållningssätt och vidtar konkreta åtgärder för att kartlägga och bedöma risker och att utforma preventiva åtgärder.

Slutsatserna i rapporten påverkar FI:s framtida tillsyn på området. FI:s  undersökningar kommer bland annat att inriktas på hur företag gör riskbedömningar och hur de hanterar kunder, verkliga huvudmän och transaktioner som är förknippade med en hög risk för penningtvätt och terroristfinansiering.

Laddar sidan