Kan FI lita på försäkringsföretagens inrapportering?

FI har uppmärksammat stora kvalitetsbrister i försäkringsföretagens rapportering. Den bristande kvaliteten tyder på att många företags interna styrning och kontroll av rapporteringen är otillfredsställande. FI vill med denna rapport ge vägledning för hur företagens rapporteringsprocesser kan stärkas.

Försäkringsföretagens rapportering är till för att ge FI och andra intressenter insyn i försäkringsföretagen. Bristande kvalitet i rapporteringen hindrar FI från att bedriva en effektiv tillsyn och skydda försäkringstagarna.

FI har under det senaste året genomfört ett antal aktiviteter för att belysa behovet av att företagens rapportering håller hög kvalitet. FI har bland annat hållit ett FI-forum och skickat en enkät till 146 försäkringsföretag för att undersöka hur de har utformat sina rapporteringsprocesser.

FI vill understryka att styrelsen bär ansvaret för både rapporteringsprocesser och rapporteringen. Det är viktigt att styrelsen betonar för organisationen att rapporteringen ska vara korrekt och säkerställer att rapporteringen tilldelas tillräckliga resurser.

I vägledningen behandlar FI vikten av styrdokument för rapportering och att de följs i praktiken. Dualitet bör finnas i rapporteringsprocesserna och det är viktigt att det finns en spårbarhet till data som ligger till grund för rapporteringen. FI vill även lyfta att företagen bör definiera vad som är väsentlig för olika rapporter och uppgifter för att kunna utforma effektiva rapporterings-processer och undvika att rapporteringen innehåller väsentliga fel.

Under 2017 har försäkringsföretagen för första gången offentliggjort sina solvens- och verksamhetsrapporter som vänder sig till externa intressenter såsom försäkringstagare, återförsäkrare och analytiker. Eftersom rapporterna kan ligga till grund för olika affärsbeslut är det särskilt viktigt att de inte innehåller väsentliga fel.

Rapportering kommer även fortsättningsvis att vara ett fokusområde för FI.

Laddar sidan