Styrelsens samlade kompetens i försäkringsföretag

FI har sett att det är stora skillnader när det gäller styrelseledamöternas kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter mellan försäkringsföretag som har liknande verksamhet, storlek och komplexitet. FI befarar att inte alla företag lever upp till de krav som finns.

FI vill med denna rapport vägleda företagen och ge vår syn på Solvens 2-regelverkets krav på att styrelsen tillsammans har nödvändiga kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter.

Att styrelseledamöterna har en sådan samlad kompetens som krävs för att leda och övervaka företaget kan vara avgörande för ett försäkringsföretags framtid. Styrelsens ansvar beskrivs i detalj i Solvens 2-regelverket (Solvens 2). Där pekas ett antal uppgifter som styrelsen ska utföra ut. Många av uppgifterna är komplicerade och ställer stora krav på ledamöterna inom många olika områden.

Denna rapport tar bland annat upp identifiering av kompetensbehov och definitioner kompetensensområden. Den beskriver också hur försäkringsföretagen kan arbeta för att stärka styrelsens samlade kompetens i samband med rekrytering, utbildning och utvärdering av styrelsen.

Slutligen har FI tagit fram exempel på frågor som ägare, styrelser och företag kan använda för att se till att styrelsen har den samlade kompetens som krävs. FI kommer att använda dessa frågor i den löpande tillsynen av företagen.

Laddar sidan