Mer och tydligare information behövs vid fastighetstransaktioner

2024-06-12 | Rapporter Nyheter Marknad

FI publicerar idag en kortrapport om insiderinformation och fastighetstransaktioner. Rapporten är ett led i den tillsyn som vi bedriver om emittenters skyldighet att offentliggöra insiderinformation. Tidigare i våras publicerade FI ett frågeformulär till marknadens aktörer där vi efterfrågade vilken information de ansåg som minst nödvändig för att kunna göra en fullständig och korrekt bedömning av en fastighetstransaktion.

Under en längre tid har FI och andra myndigheter sett riskerna på fastighetsmarknaden. Förra året publicerade FI en rapport om fastighetsvärderingar. I anslutning till det hölls ett rundabordssamtal och under samtalet lyftes frågan om transparens vid fastighetstransaktioner av flera deltagare. FI bestämde då att publicera ett frågeformulär till marknadens aktörer vad de ansåg åtminstone behövs för att kunna göra en fullständig och korrekt bedömning av insiderinformation om en fastighetstransaktion.

– Det behövs mer och tydligare information för att marknaden och dess aktörer bättre ska förstå och värdera transaktionerna i relation till emittenten.  Vi hoppas att denna rapport kan bidra till förtydliganden om vilken information som behövs, säger Olof Lüning, jurist på Finansinspektionen.

FI har mottagit flera svar och med stor samstämmighet. Utifrån de erfarenheter från vår löpande tillsyn och svaren vi fått in på vårt frågebrev, ges i rapporten vägledning över vilken information som i regel ska finnas med vid offentliggörande av insiderinformation om fastighetstransaktioner.