FI-tillsyn 7: Hållbarhetsperspektiv vid kreditgivning till företag – en uppföljning

2018-11-07 | Hållbarhet Rapporter Bank

En bank ska ha en godtagbar riskhantering. Det innebär att den ska bedöma olika typer av risker som kan påverka en kredittagarens återbetalningsförmåga. Hållbarhetsrelaterade risker kan vara sådana risker som ska bedömas. Den här rapporten beskriver vad som förändrats i bankernas interna regler och instruktioner inom detta område under de senaste tre åren.

FI har följt upp bankernas interna regler för kreditgivning till företag för att se om det skett förändringar i hur bankerna beaktar hållbarhetsrelaterade risker sedan 2015. En tydlig förändring är att bankerna i högre utsträckning än tidigare beaktar dess risker i kreditgivningen till företag. De interna styrdokumenten är mer omfattande och mer detaljerade. Störst fokus ligger på miljö- och klimatrelaterade aspekter, vilket också är det område där utvecklingen varit mest påtaglig. Socialt ansvarstagande och styrningsfrågor får mindre utrymme och har inte heller utvecklats i samma omfattning.

Bankerna avstår sällan från att ge krediter till företag på grund av förhöjda hållbarhetsrelaterade risker förutom när det finns lagstadgade restriktioner. Fler banker än tidigare motiverar detta med att istället försöka påverka kredittagare till att i större utsträckning ta hänsyn till hållbarhetsaspekter. Hur detta påverkansarbete går till i praktiken framgår inte alltid av bankernas interna regler eller beskrivningar av hållbarhetsrelaterade arbete.

Resurserna kopplat till hållbarhet har ökat. Bankerna har till exempel tillsatt centrala organ för att stötta verksamheten i frågor kring hållbarhet, inte minst vid kreditgivning till företag. De har också fortsatt att rekrytera och utbilda personal för att utveckla arbetet med hållbarhet.

Under 2015 lyfte FI vikten av transparens i bankernas arbete med hållbarhet vid kreditgivning till företag. Ett resultat av detta blev den så kallade "Hållbarhetsöversikten", ett branschinitiativ från Svenska Bankföreningen. Översikten har på ett väsentligt sätt bidragit till ökad transparens kring hur hållbarhetsrelaterade frågor beaktas vid kreditgivning till företag. Samtidigt ser FI behovet av fortsatta insatser för att öka transparens och jämförbarhet i hållbarhetsrelaterad information.

Laddar sidan