FI-tillsyn 3: Hantering av marknadsrisker i sparbankerna

FI har kartlagt hur sparbankerna hanterar marknadsrisker och sina innehav i finansiella tillgångar. FI:s bedömning är att de flesta sparbankerna hanterar sina marknadsrisker på ett acceptabelt sätt, det framgår av FI:s senaste tillsynsrapport.

Det finns indikationer på att vissa sparbanker inte har tillräcklig kontroll över sina marknadsrisker. Det kan leda till oväntat stora förluster. Beroende på omständigheterna skulle bristen på kontroll också kunna innebära att dessa sparbanker inte följer gällande regler om mätning, styrning och kontroll av marknadsrisker. Men de flesta sparbankerna har acceptabel hantering av sina marknadsrisker.

Kartläggningen visar också att många sparbanker håller en förhållandevis stor del av sina finansiella tillgångar i syfte att ge avkastning till den egna verksamheten. För att uppnå detta accepteras risk i olika utsträckning. FI:s sammantagna bedömning är att de finansiella tillgångarna generellt sett har måttliga risker, men att det finns vissa sparbanker som har en högre risknivå i sina innehav.

Rapporten FI-tillsyn nr 3 redogör för slutsatserna av kartläggningen som FI gjorde under vintern 2017–2018. Kartläggningen omfattade de 59 sparbanker som FI har direkt tillsyn över och genomfördes med hjälp av en informationsinsamling och en enkätundersökning. På de områden där kartläggningen har indikerat svagheter och brister kommer vi att följa upp iakttagelserna i vår tillsyn.

Läs mer

Laddar sidan