FI-tillsyn 11: Kartläggning av rådgivningsmarknaden

Rådgivningsmarknaden domineras fortfarande av bolag som ger råd om egna produkter eller tar emot provisioner i sin rådgivning. Nya regelverk och ändrade distributionssätt – främst i form av ett större inslag av digitaliserade tjänster – gör dock att antalet oberoende rådgivare kan komma att öka framöver.

FI har under ett flertal år framhållit att det finns ett behov av en marknad för oberoende investeringsrådgivning i Sverige och att automatiserade investeringstjänster kan spela en viktig roll i utvecklingen av en sådan marknad. I denna rapport har FI kartlagt hur marknaden för oberoende respektive automatiserade rådgivningstjänster utvecklats.

Kartläggningen visar att rådgivningsmarknaden fortfarande domineras av bolag som ger råd om egna produkter eller tar emot provisioner från produktleverantörer. Däremot går det att se en förskjutning mot en mer transparent prissättningsmodell även bland dessa icke oberoende rådgivare, där avgiftsbaserade betalningsmodeller används av ett antal bolag för att finansiera rådgivningen istället för provisioner.

Vissa automatiserade tjänster faller klart inom det tillståndspliktiga området medan andra förefaller vara utformade för att inte kunna bli betraktade som tillståndspliktig investeringsrådgivning, exempelvis så kallade sorteringstjänster. Det kan i dessa fall vara svårt för konsumenterna att uppfatta att det inte är ett investeringsråd som de får från tjänsten. Det ställs därför höga krav på att bolagen är tydliga med vad de erbjuder för att undvika att konsumenter köper produkter i tron att de är lämpliga eller passande fast någon sådan prövning inte skett.

FI konstaterar här att det ställs höga krav på att såväl informationsinsamling som de bedömningar som bolagen gör är väl anpassade till de produkter och tjänster som erbjuds i automatiserade tjänster som lämnar regelrätta investeringsråd. I praktiken innebär det att det ställs högre krav på informationsinsamling och bedömningar om bolagen lämnar heltäckande råd om komplicerade produkter än om rådgivningen endast omfattar mindre belopp och ett fåtal icke-komplexa produkter.

Som framgår av 2019 års Konsumentskyddsrapport kommer FI att bland annat inrikta sin tillsyn på hur bolagen väljer ut lämpliga produkter, tar betalt av kunderna samt hur de bolag som tar emot tredjepartsprovisioner hanterar dessa.

Laddar sidan