FI-tillsyn 18: Bankernas kontinuitetshantering

Många banker arbetar aktivt med kontinuitetshantering och har genomfört viktiga åtgärder för att reducera risken för allvarliga avbrott. Samtidigt anser FI att bankerna behöver stärka sin kontinuitetshantering ytterligare. FI förväntar sig att bankerna fortsatt fokuserar på att stärka motståndskraften i sina kritiska funktioner. Denna tillsynsrapport beskriver områden där FI vill se förbättringar.

Många av bankernas produkter och tjänster fyller samhällsviktiga funktioner. Avbrott kan medföra stora konsekvenser för konsumenter. Om avbrotten är allvarliga och sker upprepat kan de även leda till ett minskat förtroende för det finansiella systemet och i värsta fall hota den finansiella stabiliteten.

Ökad digitalisering och globalisering har, tillsammans med ett förändrat konsumentbeteende, lett till att infrastrukturen för bankernas tjänster blivit mer komplex. Många banker gör omfattande förändringar för att anpassa sin verksamhet och sitt tjänsteutbud i takt med att omvärlden förändras. FI bedömer att detta, åtminstone på kort sikt, kan leda till högre operativa risker i bankernas verksamheter, där en konsekvens kan bli allvarliga störningar.

Under 2020 har följderna av det nya coronaviruset ytterligare visat på vikten av beredskap för scenarier som kan anses osannolika. Bankerna har sedan en tid tillbaka aktiverat sin krishantering och uppdaterar löpande relevanta scenarier och planer för den rådande situationen. Detta har till stora delar fungerat, men uthålligheten på sikt återstår att följa upp. Rapporten omfattar FI:s tillsyn för 2018 och 2019 och behandlar inte vidare bankernas kontinuitetshantering under pandemin våren 2020.

Laddar sidan