Remissvar: Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2016-05-02 | Remissvar Penningtvätt

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. FI anser dock att det i vissa frågor finns behov av förtydliganden samt att föreslagen lagstiftning i något fall inte är nödvändig.

Sammanfattning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. FI anser dock att det i vissa frågor finns behov av förtydliganden samt att föreslagen lagstiftning i något fall inte är nödvändig. Nedan sammanfattas de synpunkter som FI anser är särskilt viktiga.

Enligt FI är frågan om värdebolagens uppräkningsverksamhet ska omfattas av penningtvättslagen inte tillräckligt utredd. FI anser att det finns anledning att samordna tillsynsansvaret över värdebolagen på så sätt att en och samma myndighet får ansvar för såväl tillsyn över värdebolagen i stort som penningtvättstillsynen av värdebolagens uppräkningsverksamhet.

Vidare finner FI att vissa delar av föreslagen reglering om ingripanden mot kreditinstitut och finansiella institut är överflödig och redan omfattas av befintliga bestämmelser. Dessutom motsätter sig FI en utvidgning av kretsen fysiska personer som inom svensk rätt kan bli föremål för sanktioner eftersom en sådan utvidgning inte stämmer överens med den fasta linje lagstiftaren tidigare har haft. FI anser också att det finns ett behov av förtydligande om hur koncernens omsättning ska räknas fram i fråga om kreditinstitut och värdepappersbolag. Därutöver anser FI att det är mycket angeläget att det tas ett samlat grepp om frågor som avser Europakonventionens påverkan på administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet.

När det gäller samordningsfunktionen tillstyrker FI att samordningsfunktionen placeras vid Polismyndigheten.

Laddar sidan