Remissvar på Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015

FI har lämnat sitt remissvar på Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015 (2015/16:RFR6), som Marvin Goodfriend och Mervyn King gjort på uppdrag av finansutskottet.

Svaret ägnas åt utvärderarnas rekommendationer om finansiell stabilitet, samt om samspelet mellan penningpolitik och finansiell stabilitet.

Huvudpunkterna i FI:s kommentarer är.

  • FI instämmer i rekommendationen att FI utan vidare dröjsmål bör få de befogenheter och verktyg inom sitt område som behövs för uppdraget att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden. Ett ramverk för makrotillsynen bör tas fram skyndsamt. Ett förslag bör kunna tas fram inom Regeringskansliet eller genom att regeringen förordnar en särskild utredare.
  • FI avstyrker förslaget att FI och Riksbanken ska inrätta en gemensam kommitté för makrotillsyn. Beslutet att ge FI ansvar för makrotillsynen bör ligga fast. Utestående samordningsfrågor inom makrotillsynen rör i första hand ansvarsfördelningen mellan regeringen och FI.
  • FI välkomnar ett förtydligande av Riksbankens uppdrag inom finansiell stabilitet. Förtydligandena bör avse Riksbankens särskilda ansvar och befogenheter att stötta likviditetsförsörjningen i kris.
  • FI instämmer i att makrotillsynen på sikt bör utvärderas. Det bör göras när det finns mer erfarenheter av tillämpning av makrotillsyn i Sverige och andra länder och därmed senare än utvärderarna föreslår.
  • FI tillstyrker rekommendationen att Riksbanken ska ha ett pragmatiskt förhållningssätt till det siffersatta inflationsmålet. Riksbanken bör således se mer långsiktigt på inflationsmålet i lägen där den bedömer att det skulle krävas särskilt drastiska åtgärder för att nå målet inom den normala tidshorisonten. Däremot bör direkta omprioriteringar mellan inflationsmålet och andra mål, till exempel finansiell stabilitet, inte göras.
Laddar sidan