Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang Förslag till genomförande i svensk rätt

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag.

FI avstyrker dock förslaget till lag om röstningsrådgivare i dess nuvarande utformning. FI anser att förslaget måste kompletteras med en anmälningsskyldighet eller i vart fall krav på registrering, för att vara effektivt i tillsynshänseende samt av rättssäkerhetsskäl.

Enligt FI är det även nödvändigt att en avgiftsbestämmelse införs i den nya lagen för att göra det möjligt att finansiera den nya verksamhet som Finansinspektionen föreslås bedriva.

FI föreslår i övrigt vissa mindre förtydliganden och tillägg.

Laddar sidan