Remissvar om stärkt skydd för visselblåsare

FI är positiv till EU:s direktivförslag och delar uppfattningen att problemet med för lite rapportering från visselblåsare bör försöka åtgärdas genom att stärka skyddet för visselblåsare på en rad centrala områden.

De förfaranden som föreslås i direktivet ligger i linje med de rutiner och reglersom FI för närvarande följer när personer rapporterar regelöverträdelser på finansmarknaden.

Dock anser FI att föreslagna artiklar, som ålägger den behöriga myndigheten att lämna återkoppling till den rapporterande personen om uppföljning av en lämnad rapport i syfte att informera denne om utredningens gång och resultat, skulle kunna få oönskade konsekvenser och därför bör ses över.

Läs mer