FI avstyrker förslag att införa en riskskatt på banker

2020-11-13 | Remissvar Stabilitet Bank

Finansinspektionen (FI) avstyrker regeringens förslag att införa en riskskatt kopplad till skulderna i vissa banker.

Det uttalade syftet med skatten är att stärka de offentliga finanserna genom att ta in ytterligare skatteintäkter. FI har inga synpunkter med anledning av det syftet. Hur mycket skatt som tas ut bestäms av politiska överväganden som FI inte har anledning att ta ställning till. FI finner dock utifrån en genomgång av de anförda motiven för att införa skatten kopplade till risker för finansiella kriser, samt brister och oklarheter i skattens utformning att övervägande skäl talar emot den föreslagna riskskatten.

FI noterar bland annat:

  • Om risker och kostnader för finansiell instabilitet bedöms vara för höga, bör möjligheten att justera styrmedel i det finansiella regelverket analyseras i första hand. Exempelvis leder högre kapitalkrav – likt en skatt – till ökade kostnader för bankerna, men bidrar samtidigt – till skillnad från en skatt – till finansiell stabilitet, både via större motståndskraft och starkare incitament för bankerna att hålla risker under kontroll.
  • Det finns brister i skattens utformning. Exempelvis är skulder i absoluta tal ett dåligt mått på risken i en banks verksamhet. Det finns även oklarheter i definitionen av skuldmåttet.
Laddar sidan