Promemorian Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Finansinspektionen (FI) tillstyrker promemorians förslag.

FI tillstyrker förslagen men vill i sammanhanget särskilt peka på två ställningstaganden i promemorian.

FI tillstyrker promemorians förslag om att utvidga förordningens tillämpningsområde till att även omfatta vissa värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag och försäkringsförmedlare med färre än tre anställda. Mot bakgrund av konsumentskyddsintresset, samt för att minska risken för kringgående av kraven i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, bedömer FI att den nytta som utvidgningen innebär överväger de eventuella kostnader och olägenheter som kravet kan innebära för berörda aktörer.

FI instämmer i den tolkning som görs avseende när kraven enligt artikel 11.1-11.3 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska börja tillämpas (s. 50, 62 och 66), det vill säga för årsberättelser som lämnas eller tillhandahålls efter den 1 januari 2022.

Laddar sidan