Remissvar: Tillgänglighetsdirektivet

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag.

FI delar utredningens bedömning att det med hänsyn till förutsebarhet och enhetlig tillämpning är mest lämpligt att genomföra direktivet i en samlad reglering. FI instämmer vidare i utredningens slutsats att antalet tillsynsmyndigheter bör begränsas så att de inte är fler än nödvändigt. Därmed kan kompetens och kunskap om frågor om tillgänglighet byggas upp och en sammanhållen och rättssäker tillsyn säkras.

FI delar även utredningens bedömning att Post- och telestyrelsen är bäst lämpad att ha ett övergripande och samordnande ansvar för tillsynen.

Laddar sidan