Promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

Finansinspektionen tillstyrker i allt väsentligt förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (kompletteringslagen till Mica-förordningen).

Genom förslaget ska utgivare av kryptotillgångar och leverantörer av kryptotillgångstjänster ställas under FI:s tillsyn och myndigheten får de tillsyns- och utredningsbefogenheter som Mica-förordningen förutsätter. FI anser att förslaget stärker skyddet för konsumenter som handlar med kryptotillgångar och använder kryptotillgångstjänster.

När det gäller FI:s tillsyns- och utredningsbefogenheter enligt Mica-förordningen bör dock vissa bestämmelser förtydligas i kompletteringslagen. FI förespråkar även en viss föreskriftsrätt för de kryptoaktörer som står under Finansinspektionens tillsyn.

Även när det gäller FI:s ingripandebefogenheter behöver vissa bestämmelser i förslagen förtydligas och anpassas till regleringar som återfinns i rörelselagar på finansmarknadsområdet för de företag som bedriver annan verksamhet än kryptorelaterad verksamhet.

Vidare lyfter FI behovet av att anpassa marknadsmissbruksregleringen i förslaget till den ordning som redan gäller när FI utreder marknadsmissbruk enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Slutligen anser FI att de ökade kraven och utmaningarna som Mica-förordningen medför leder till att myndighetens resurser behöver stärkas och att medel behöver tilldelas för det.