Erik Thedéen: Tillsynens roll på hållbarhetsområdet

”Som tillsynsmyndighet är Finansinspektionens roll att bidra till att finansiella företag beaktar och hanterar risker som kan påverka deras verksamhet, det finansiella systemets funktion och konsumenten. Och olika typer av hållbarhetsrelaterade faktorer skapar den typen av risker. Arbetet med hållbarhet ska därför vara en del av de finansiella företagens riskhantering, och frågorna behöver införlivas i deras styrning och strategiska arbete. De ska därmed också vara en naturlig del av den finansiella tillsynen.” Så inledde Erik Thedéen sitt anförande på Sveriges Finansanalytikers Förening i Stockholm.

  • Datum: 2018-12-07
  • Talare: Generaldirektör Erik Thedéen
  • Plats: Sveriges Finansanalytikers Förening, Anglais, Stockholm

FI ser hållbarhetsfrågor som en naturlig vidgning och utveckling av uppdraget att främja finansiell stabilitet, gott konsumentskydd och väl fungerande marknader. Olika typer av hållbarhetsrelaterade frågor är relevanta i alla delar av tillsynen, men på olika sätt. Ur ett stabilitetsperspektiv handlar det om hur utvecklingen på hållbarhetsområdet kan påverka finansiella företags finansiella ställning och det finansiella systemet i stort. I det här avseendet har FI i sitt arbete fokuserat på de klimatrelaterade riskernas påverkan. Ur ett konsumentperspektiv är frågan omvänd, eftersom det handlar om hur ett företag eller en produkt som säger sig bidra till en hållbar utveckling faktiskt möter konsumenternas preferenser om hållbarhet samt hur företagen informerar om detta och beaktar dessa preferenser i exempelvis rådgivningen. Tillsynen har en viktig roll även i det bredare perspektivet, eftersom stabila och välfungerande finansiella marknader är en förutsättning för en effektiv kapitalallokering, konstaterade Thedéen.

I sitt anförande lyfte Thedéen fram vikten av transparens, och hur det relaterar till FI:s tillsynsperspektiv. Men ett avgörande hinder för både företag och myndigheter är just bristen på transparens; det saknas tydliga och enhetliga begrepp, och i flera viktiga avseenden tillförlitliga data. Det är också ofta svårt för konsumenten att förstå och jämföra den information som företagen lämnar. Det här är också någonting som FI har sett i tillsynen. FI stödjer därför branschledda initiativ som kan bidra till en ökad transparens. Det är också därför som FI har ställt sig bakom de rekommendationer som Task Force on Climate-related Financial Disclosures presenterade under 2017.

Thedéen fortsatta med att ge en bild av de hållbarhetsrelaterade tillsynsaktiviteter som FI genomfört under året. FI ser att det pågår en hel del arbete i branschen och att arbetet går framåt på olika fronter. Samtidigt finns det en hel del kvar att göra, när det kommer till både hur frågorna hanteras rent praktiskt och hur företagen informerar om hållbarhet och redovisar hållbarhetsrelaterade uppgifter. Thedéen betonade därför vikten av att företagen fortsätter arbetet, för att säkerställa att riskerna omhändertas på rätt sätt och för att värna konsumentskyddet. En central del i det arbetet är att säkerställa dels att den hållbarhetsinformation som fondförvaltare lämnar gör det möjligt för konsumenter att välja fonder utifrån sina preferenser, dels att konsumenten känner sig trygg med att hen får den fondförvaltning som utlovats i förköpsinformationen.

FI fokuserar nu på att integrera hållbarhetsfrågorna i den löpande tillsynen. Hur frågorna ska integreras är en fråga som diskuteras också i det pågående internationella arbetet. På EU-nivå är detta en diskussion som sker inom ramen för arbetet med kommissionens handlingsplan för hållbara finanser. Eftersom åtgärderna i handlingsplanen innebär regelförändringar, ändringar av tekniska standarder och riktlinjer har arbetet direkt bäring på tillsynen. FI ingår också i flera globala nätverk som arbetar specifikt med hållbarhetsrelaterade frågor ur ett tillsynsperspektiv. Nätverken utgör viktiga plattformar för erfarenhetsutbyte och för att komma vidare i ett antal för tillsynen viktiga frågor, som utvecklingen av scenarioanalyser. Detta är också viktiga anledningar till att FI har intensifierat sitt internationella engagemang.

Tidigare i år tog FI initiativ till att skapa ett hållbarhetsnätverk inom Iosco, den globala organisationen för samarbete mellan tillsynsmyndigheter på värdepappersområdet. Som standardsättande organ har Iosco en viktig roll att spela, och inom organisationen samarbetar medlemmarna för att bl.a. utveckla standarder på värdepappersmarknadsområdet och förbättra investerarskyddet. Nätverket är ett viktigt steg i Ioscos arbete med hållbarhetsfrågor. I egenskap av ordförande har FI en viktig roll i att föra diskussionen och arbetet framåt på området.

Thedéen fortsatte med att lyfta fram vikten av en fortsatt god dialog mellan olika aktörer. "Hållbarhet är på frammarsch och det kvarstår mycket arbete för att vi – företag och myndigheter – på ett bra och kvantifierbart sätt ska kunna ta in relevanta faktorer och beakta det, i vissa fall, relativt långa tidsperspektiv som krävs. Det pågående arbetet som vi deltar i syftar just till att hantera dessa osäkerheter och hitta sätt att komma framåt. Här är det viktigt att vi alla jobbar på, osäkerheterna till trots", avslutade Thedéen.

Läs mer

Laddar sidan