Erik Thedéens inledningstal vid IOSCO SFN Stakeholder Meeting

FI:s generaldirektör Erik Thedéen inledningstalade vid Ioscos första möte med huvudintressenter i nätverket Sustainable Finance Network i Stockholm.

  • Datum: 2019-06-19
  • Talare: Erik Thedéen
  • Möte: IOSCO SFN Stakeholder Meeting


God morgon och varmt välkomna till Stockholm och Ioscos första Stakeholder Meeting för Sustainable Finance Network.

Jag vill börja med att tacka alla er som är här idag. Det känns fantastiskt att se så många ansikten, från så många världsdelar - från Argentina till Sverige, från Japan och Kina till USA, från Egypten till Frankrike. Det här är en riktigt global konferens!

Iosco beslutade i oktober 2018 att starta Sustainable Finance Network (SNF) som en plattform där Iosco:s medlemmar kan kommunicera erfarenheter och diskutera hållbarhet. Nätverket har idag 39 medlemmar och representeras här idag av styrningsgruppen (USA, Frankrike, Hongkong, Kina, Brasilien, Spanien, Storbritannien och Japan).

Jag vill härmed framföra mina tack till styrningsgruppen och Iosco:s sekretariat. Stort tack för den tid och det arbete ni lägger på det här projektet! Jag vill även tacka Iosco:s styrelse för deras stöd till SFN.

Jag skulle tro att hållbar utveckling är en fråga som ligger de flesta här i rummet varmt om hjärtat. Vi är nog överens om att vår situation kräver brådskande åtgärder, och min uppfattning är att vi alla har en roll att spela – politiker, lagstiftare och näringsliv. Ingen kan eller ska göra allt, men alla bör i alla fall göra något.

Mycket har hänt under de senaste åren på området hållbar finans. För fem år sedan fanns det knappt någon diskussion alls om hållbar finans och vilka effekter den kunde ha på ekonomisk stabilitet och konsumentskydd - särskilt inte hos tillsynsmyndigheter, för att vara uppriktig!

Jag tror att detta till stor del beror på att tillsynsmyndigheter, investerare och investeringsobjekt har förstått att det inte bara handlar om företagens påverkan på samhället och miljön - utan även tvärtom: hållbarhetsfrågornas påverkan på företagen: deras exponering för risk, deras affärsmodeller, och värde.

För att ta ett exempel kommer övergången till det fossilfria samhället naturligtvis ha omfattande konsekvenser för energisektorn och för de som investerar i den. Insikten om dessa frågors konkreta ekonomiska effekter har varit en ögonöppnare – som gör att tillsynsmyndigheterna på värdepappersområdet behöver ta hänsyn till hållbarhetsfrågor i sitt dagliga arbete. Större och större hänsyn tas också till hållbarhetsfrågor.

Ett tillsynsarbete som tar hänsyn till hållbarhet är inte bara viktigt för att det finansiella systemet ska fungera väl, utan har även potentialen att underlätta övergången till en hållbar reell ekonomi. Detta är två sidor av samma mynt.

När vi tittar på hur hållbar finans utvecklats kan vi konstatera att många olika (privata och offentliga) initiativ har vuxit fram.

Vi har till exempel sett en mängd initiativ som handlar om att integrera hållbarhetsfaktorer i företagens redovisning. Detta är en positiv utveckling och visar att frågorna håller på att vinna terräng.

På ett dynamiskt område som hållbar finans anser jag själv att det finns uppenbara fördelar med att låta marknaden själv driva utvecklingen av regleringar och standarder.

Mångfalden av initiativ innebär dock en risk för förvirring och fragmentering, där bristande jämförbarhet blir till ett problem. Dessa frågor diskuteras livligt idag. Många anser att olika standarder behöver samordnas och strömlinjeformas för att skapa en mer internationellt enhetlig praxis.

Detta är en av bevekelsegrunderna bakom IOSCO Sustainable Finance Network – att finna en bättre förståelse av viktiga initiativ inom hållbar finans, dessas relevans för investerarnas beslut, och i vilken grad olika ramverk och standarder tillämpas och implementeras.

En annan målsättning är att föra en diskussion om hållbarhetsfrågornas förhållande till tillsynsmyndigheternas roll och arbete.

Åsikterna går dock isär, varför jag tror att vårt möte i dag innebär ett utmärkt tillfälle till vidare diskussion av dessa frågor. Detta möte visar även att Iosco har en viktig roll att spela genom att sätta standarden för reglering av värdepappersmarknaden.

Som ni kanske redan märker kommer frågan om tillsynsmyndigheternas roll att löpa som en röd tråd i våra panelsamtal i dag. Vi kommer att diskutera:

  1. hur utvecklingen av företagens affärsmodeller och riskhantering påverkas av hållbarhetsfrågor,
  2. hållbarhetsfrågors påverkan på investeringsbeslut, och
  3. företagens redovisning och huruvida det är dags för en harmonisering av olika ramverk.

Målet är att vi ska komma härifrån med en bättre förståelse av tillsynsmyndighetens roll i sammanhanget, och en uppfattning om vägen framåt.

Sustainable Finance Network genomför även en enkätundersökning och en kartläggning för att få mer information. Resultaten håller fortfarande på att sammanställas, men jag tror att Ana Martinez från Spanien, som leder en av arbetsgrupperna i nätverket, kommer ge oss ett smakprov från enkätundersökningens preliminära resultat under vår avslutande diskussion.

Jag vill även lyfta fram det arbete med hållbarhetsfrågor som redan pågår i Iosco, till exempel i kommittén för tillväxtmarknader. Detta kommer vi få veta mer om senare från Marcos Arreya, som är en av kommitténs ordföranden.

Det är en spännande dag vi har framför oss. Inte bara därför att vi diskuterar en så otroligt viktig fråga, utan också i och med det "dream team" som befinner sig i rummet just nu! Ni som är här idag har bjudits in specifikt för er kunskap, era insikter och era erfarenheter, vilka tillsammans kommer hjälpa oss att nå målet för dagen.

För att vi ska få ut så mycket som möjligt av dagen vill jag därför uppmuntra er alla att delta så aktivt som möjligt i dagens samtal, ha ett öppet sinne och tala fritt. Detta tror jag är den bästa vägen framåt.

Tack för att ni lyssnat.