Resultat

2020

Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

FI tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag.

2018

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang Förslag till genomförande i svensk rätt

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag.

Laddar sidan