Ägarprövning

Innan ett kvalificerat innehav av aktier förvärvas, eller ett företag börjar bedriva tillståndspliktig verksamhet, ska en ansökan om tillstånd lämnas till FI.

Detta gäller även när innehavet ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet samt när företaget blir ett dotterföretag. Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. Kvalificerat innehav beräknas på det sätt som anges i rörelselagstiftningen.

FI ska ge tillstånd till förvärv eller finansiell verksamhet om förvärvaren bedöms lämplig och det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Vid bedömningen ska bland annat förvärvarens anseende, kapitalstyrka och möjliga samband med penningtvätt och finansiering av terrorism granskas.

Ansökan ska innehålla

FI har tagit fram föreskrifter. Av bilagorna till föreskriften framgår vilka uppgifter en förvärvare ska lämna till FI inför en ägarprövning.

Bilagorna är utformade som ansökningshandlingar.

Avgift

En avgift på 26 400 kronor per ägare som ska prövas (direkt eller indirekt) ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Ange på betalningsavin vad betalningen avser. När det gäller ägarprövningar vid en ansökan om att bedriva finansiell verksamhet ingår ägarprövningen i den ansökningsavgift som tas ut för tillståndet.

Handläggning

Handläggningen av ärendet påbörjas när en fullständig ansökan har inkommit och avgiften har betalats. FI skickar en skriftlig bekräftelse inom två arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har inkommit. I bekräftelsen anges när handläggningstiden löper ut.

FI fattar beslut i ärendet inom 60 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har inkommit och avgiften har betalats. Om FI behöver ytterligare uppgifter kan handläggningen förlängas, oftast med upp till 20 arbetsdagar till.

FI tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. FI kommunicerar ofta med utländska tillsynsmyndigheter i ägarprövningsfrågor.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-12
Laddar sidan