Utländsk verksamhet i Sverige

Informationen på denna webbsida håller på att ses över. Under tiden hänvisar vi till förordning (EU) nr 926/2014 om tekniska standarder för genomförande rörande standardformulär, mallar, anmälningsförfaranden vid utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

I förordningen framgår bland annat vilka uppgifter som bolagen ska komma in med och vilka blanketter som ska fyllas i. Eftersom det visat sig att den svenska översättningen på vissa ställen inte stämmer överens med den engelska hänvisar vi till den engelska versionen:

Commission implementing regulation (EU) No 926/2014 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for notifications relating to the exercise of the right of establishment and the freedom to provide services according to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

För frågor om filial- och gränsöverskridande verksamhet, kontakta avdelningen Bankrätt.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

För företag inom EES tas ingen avgift ut.

För företag utanför EES:
Filialetablering 420 000 kronor
Representationskontor 6 000 kronor

Annan gränsöverskridande verksamhet 

Ingen avgift

 

Handläggningstid

För företag inom EES

  • Verksamhet från filial i Sverige får börja drivas två månader från det att FI har mottagit en underrättelse från hemlandsmyndigheten (eller dessförinnan om FI medger det). Företaget ska underrätta FI när det påbörjar sin verksamhet i Sverige.
  • Verksamhet genom annan gränsöverskridande verksamhet får börja drivas så snart FI mottagit en anmälan från hemlandsmyndigheten.

För företag utanför EES

  • Beslut om tillstånd för filialetablering från företag utanför EES lämnas inom fyra månader från det att FI har registrerat avgiften.
  • Verksamhet i form av representationskontor får börja drivas så snart FI mottagit en anmälan från företaget.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-11-08
Laddar sidan