Svensk verksamhet i utlandet

Svenska företag med tillstånd att driva bank- eller finansieringsverksamhet får gränsöverskrida från Sverige, antingen genom filial och/eller genom annan gränsöverskridande verksamhet.

I förordningen - (EU) nr 926/2014 om tekniska standarder för genomförande rörande standardformulär, mallar, anmälningsförfaranden vid utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU - framgår bland annat vilka uppgifter som instituten ska lämna och de blanketter som ska fyllas i.

De anmälningar som lämnas in enligt ovan nämna förordning ska antingen vara på svenska eller engelska. De kan skickas till Finansinspektionen per post på adressen Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sweden, eller med mejl till finansinspektionen@fi.se

För de fall institutet väljer att skicka ett följebrev med underrättelsen, ombeds institutet att upprätta detta på engelska för att underlätta kommunikationen med de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Inom EES:
Filialetablering 14 400 kronor
Ändring av filialens verksamhet 3 600 kronor
Annan gränsöverskridande verksamhet 14 400 kronor

 

Utanför EES:
Filialetablering

14 400 kronor

 

Filialetablering

 • Handläggningstiden är 90 dagar.
 • Den blankett som institutet ska fylla i är Annex I.
 • Ange även namnet på filialen.

Ändring av filialens verksamhet

 • Handläggningstiden är 30 dagar.
 • Den blankett som institutet ska fylla i är Annex I.
 • Ange även namnet på filialen.

Avregistrering av filial

 • Handläggningstiden är 30 dagar.
 • Den blankett som institutet ska fylla i är Annex IV.
 • Ange även namnet på filialen.

Annan gränsöverskridande verksamhet

 • Handläggningstiden är 30 dagar.
 • Den blankett som institutet ska fylla i är Annex V.

Filialetablering utanför EES

 • Handläggningstiden är 90 dagar.

För mer information kontakta Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheten i det land där filialen ska etableras.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-12
Laddar sidan