Anmälan av vissa förvärv

Om en bank eller ett kreditmarknadsföretag ska förvärva egendom och motprestationen är minst 10 miljoner kronor samt motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen hos det förvärvande företaget ska det anmälas till FI före förvärvet. Att anmälan ska ske före förvärvet framgår av Finansinspektionens föreskrifter om anmälan av vissa förvärv (FFFS 2016:1).

Med förvärv av egendom avses alla typer av transaktioner där en mätbar motprestation betalas. Även bytesaffärer och förvärv av fordringar omfattas. En bank eller ett kreditmarknadsföretag får endast inneha egendom som framgår av 7 kap. 2 § i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Anmälan

Anmälan bör innehålla följande:

 • Uppgift om den typ av egendom som ska förvärvas samt om vederlaget för densamma (motprestationen).
 • Information om vem egendomen ska förvärvas från.
 • Information om hur företaget tänker finansiera förvärvet.
 • Uppgift om datum för transaktionen.
 • Om det är aktier eller andelar som ska förvärvas – uppgift om det företag som förvärvet gäller och om vilken verksamhet företaget bedriver. Bifoga även den senaste årsredovisningen.
 • Om förvärvet förändrar konsoliderad situation bör en skiss över konsoliderad situation före och efter förvärvet bifogas.
 • Om det är ett koncerninternt förvärv bör en skiss över koncernstrukturen bifogas.
 • Uppgift om förvärvets påverkan på företagets/konsoliderad situations befintliga verksamhet, verksamhetsinriktning och affärsmodell. Beskriv även eventuella nya risker som uppkommer i och med förvärvet och hur dessa kommer att hanteras.
 • Uppgift om företagets/konsoliderad situations kapitalbas och kapitalbaskrav före och efter förvärvet. Med kapitalbaskrav avses företagets/konsoliderad situations samlade kapitalbehov bestående av minimikapitalkrav (pelare 1), institutspecifika krav (pelare 2) och buffertkrav.
 • Uppgift om företagets/konsoliderad situations likviditetssituation före och efter förvärvet.

Avgift.

I samband med anmälan ska en avgift på 9 000 kronor betalas till FI. (Se faktaruta om betalningsrutin.)

Handläggningstid

Handläggningstiden är 45 dagar under förutsättning att anmälan är fullständig. Företaget som ska förvärva egendom behöver inte invänta något godkännande från FI innan förvärvet kan fullbordas.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2019-02-05
Laddar sidan