Interna metoder för kapitaltäckning

Innan ett bank implementerar en intern metod eller intern modell ska en ansökan om tillstånd lämnas till FI.

FI har tagit fram material för att bistå bankerna i deras ansökansprocess. Materialet är utformat som en ansökningshandling.

Avgift

En avgift tas ut baserad på FI:s bedömda handläggningstid. Avgiftens storlek regleras i Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Se faktaruta betalningsrutin.

Tid från betalning till beslut

Handläggningstiden för ansökan av tillstånd för intern metod eller intern modell varierar från fall till fall. I den mån beslut i frågan är ett så kallat "gemensamt beslut", d.v.s. där mer än en myndighet är involverad i beslutsprocessen, finns det regelverk som reglerar handläggningstid i artikel 20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen).

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-12
Laddar sidan