Ledningsprövning

Ett företag som står under FI:s tillsyn ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i företaget.

 Regeln omfattar följande personer:

  • styrelseordförande
  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare

FI tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet. Om personen har en koppling till Sverige (t.ex. bor eller jobbar här) kan FI vid behov även hämta in uppgifter från Polismyndigheten i Sverige.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas. Företaget bör i den underrättelsen bifoga bilaga 2.1.

Förändringar i ledningen ska registreras hos Bolagsverket.

Vad en ansökan/anmälan ska innehålla

Ifylld och underskriven blankett för varje person (styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör samt verkställande direktörens ställföreträdare) som anmäls, se bilaga 2 - Ansökan/anmälan ledningsprövning.

Vad en ansökan/anmälan även bör innehålla

I 3 kap 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår de grundläggande kraven för den enskilde styrelseledamoten, den verkställande direktören och deras ersättare samt kraven för att styrelsen i sin helhet ska ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda företaget.

Enligt punkten 6 i Ebas riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2017/12) bör kreditinstituten bedöma hur lämpliga ledamöterna i styrelsen (styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant) samt verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare är enligt vissa angivna kriterier.

Av samma punkt framgår även att när kreditinstituten bedömer om ledamöterna i styrelsen (styrelseordförande, styrelseledamot samt styrelsesuppleant) är lämpliga bör de göra en lämplighetsbedömning av styrelsen som kollektiv, se bilaga 2.1 - Ansökan/anmälan ledningsprövning - tillägg.

Bilaga 2 ger i dag inte FI det fullständiga underlag som krävs för att FI ska kunna granska att styrelsen i sin helhet uppfyller kraven i lagen och riktlinjerna. Därför vill FI att företaget även lämnar in bilaga 2.1.

Exempel 1: Om företaget anmäler en ny styrelseledamot vill FI att företaget lämnar in bilaga 2, företagets lämplighetsbedömning av styrelseledamoten, samt bilaga 2.1.

Exempel 2: Om företaget anmäler en ny verkställande direktör vill FI att företaget lämnar in bilaga 2 samt den lämplighetsbedömning som företaget gjort av den verkställande direktören.

Exempel 3: Om företaget underrättar FI om att antalet styrelseledamöter minskar bör företaget tillsammans med den underrättelsen även lämna in bilaga 2.1.

Avgift

I samband med ansökan/anmälan ska en avgift på 14 400 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin. Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift.

Avgiften gäller per företag. Det betyder att om t.ex. fem ledningspersoner i samma företag ska prövas samtidigt blir det en avgift.

Handläggningstid

60 dagar under förutsättning att ansökan/anmälan är fullständig och avgiften betald.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-08-27
Laddar sidan