Tillstånd till större förvärv av egendom

Om en bank eller ett kreditmarknadsföretag ska förvärva egendom och motprestationen motsvarar mer än 25 procent av kapitalbasen, behövs FI:s tillstånd före förvärvet. Att tillstånd före förvärvet behövs framgår av 7 kap. 12 § i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Med förvärv av egendom avses alla typer av transaktioner där en mätbar motprestation betalas. Även bytesaffärer och förvärv av fordringar omfattas. En bank eller ett kreditmarknadsföretag får endast inneha egendom som framgår av 7 kap. 2 § i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Ansökan

Ansökan bör innehålla följande:

 • Uppgift om den typ av egendom som ska förvärvas samt om vederlaget för densamma (motprestationen).
 • Information om vem egendomen ska förvärvas från.
 • Information om hur företaget tänker finansiera förvärvet.
 • Uppgift om datum för transaktionen.
 • Om det är aktier eller andelar som ska förvärvas – uppgift om det företag som förvärvet gäller och om vilken verksamhet företaget bedriver. Bifoga även den senaste årsredovisningen.
 • Om förvärvet förändrar konsoliderad situation bör en skiss över konsoliderad situation före och efter förvärvet bifogas.
 • Om det är ett koncerninternt förvärv bör en skiss över koncernstrukturen bifogas.
 • Uppgift om förvärvets påverkan på företagets/konsoliderad situations befintliga verksamhet, verksamhetsinriktning och affärsmodell. Beskriv även eventuella nya risker som uppkommer i och med förvärvet och hur dessa kommer att hanteras.
 • Uppgift om företagets/konsoliderad situations kapitalbas och kapitalbaskrav före och efter förvärvet. Med kapitalbaskrav avses företagets/konsoliderad situations samlade kapitalbehov bestående av minimikapitalkrav (pelare 1), institutspecifika krav (pelare 2) och buffertkrav.
 • Uppgift om företagets/konsoliderad situations likviditetssituation före och efter förvärvet.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 20 400 kronor betalas till FI. Se faktaruta om betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-02-05
Laddar sidan