Nytt uppdrag till FI med anledning av nya EU-sanktioner

Regeringen har utsett FI till behörig myndighet att pröva begäran om undantag från frysning när det gäller vissa rutinmässiga förvaltningskostnader samt att ta emot uppgifter och underrätta kommissionen om den information som tagits emot enligt

  • artikel 3.1.c och 8.1 i rådets förordning (EU) 2023/888 om restriktiva åtgärder med anledning av åtgärder som destabiliserar Republiken Moldavien, och
  • artikel 8.1.c, 12.2 och 18.1.a i rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011 i lydelse enligt rådets förordning (EU) 2023/720 om ändring av vissa rådsförordningar om restriktiva åtgärder i syfte att införa bestämmelser om ett undantag för humanitärt bistånd.

FI har sedan tidigare i uppgift att ta emot uppgifter om frysta medel, vidarebefordra uppgifterna till EU-kommissionen och pröva begäran om undantag från frysning när det gäller vissa rutinmässiga förvaltningskostnader.