Ny uppgift för FI: tillfälliga beslut om frysning av tillgångar

Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.

Detta innebär att vi kommer att fatta beslut när FN:s säkerhetsråd − eller en sanktionskommitté under säkerhetsrådet − har listat en fysisk eller juridisk person i en sanktionsregim som omfattar riktade ekonomiska sanktioner.

Täpper till lucka

Våra frysningsbeslut gäller till dess att EU fattat beslut i samma fråga − genom en ändring i en tidigare antagen förordning om ekonomiska sanktioner − och att denna ändring trätt i kraft.

FI:s beslut om frysningar av tillgångar täpper alltså till en lucka som tidigare funnits från att FN:s säkerhetsråd fattat ett beslut till att EU fattat sitt genomförandebeslut.

Gäller även företag utanför FI:s tillsyn

Alla fysiska och juridiska personer i Sverige ska följa dessa beslut, det vill säga även de som inte står under vår tillsyn.

Beslutet innebär ett förbud mot att förfoga över och tillhandahålla tillgångar och ekonomiska resurser för att förhindra varje möjlighet att de utan särskilt tillstånd utnyttjas av den fysiska eller juridiska person som FN:s sanktion riktas mot.

Nya bestämmelser

Syftet med de nya bestämmelserna är att leva upp till folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolutioner samt de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer på genomförande av sådana FN-resolutioner.

Reglerna om att Finansinspektionen ska fatta tillfälliga frysningsbeslut införs genom 5 a § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (Riksdagen)

Förarbetena till lagen finns i propositionen Ekonomiska sanktioner mot terrorism (Prop. 2022/23:137) (Regeringskansliet)