Stabiliteten i det finansiella systemet (2019:1)

Den globala och den svenska ekonomin tycks gå in i en mer dämpad fas. De låga räntorna – som har medfört ett högt risktagande och ökande tillgångspriser – väntas förbli låga under en längre tid framöver. Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är överlag tillfredsställande. Men även om bankernas motståndskraft är tillfredsställande på ett övergripande plan bedömer FI att de behöver mer kapital för att täcka riskerna med sin utlåning till kommersiella fastighetsföretag.

Den långvarigt låga räntenivån har medfört ett högre risktagande bland olika aktörer. Detta har bidragit till att hushåll och företag lånat allt mer, och att priser på bostäder, fastigheter, aktier och andra tillgångar har stigit. Om viljan att ta risk skulle minska snabbt kan det skapa stora prisfall på marknaderna. Det kan i förlängningen påverka den finansiella stabiliteten i Sverige.

De finansiella marknaderna i Sverige fungerar väl i nuläget. FI bedömer även att de svenska försäkringsföretagen har en tillfredsställande motståndskraft. Men livförsäkringsföretagen har stora aktieinnehav. Även om företagens motståndskraft är tillfredsställande, kan de påverka andra investerare om de, tvingas sälja av aktier i stor skala under perioder med högre finansiell oro.

FI bedömer att de svenska storbankerna överlag har en tillfredsställande motståndskraft, och att deras kapital- och likviditetsbuffertar räcker för att de ska klara ett scenario med kraftigt försämrat marknadsläge. De har även en god lönsamhet, som har understötts av en längre period med hög ekonomisk tillväxt. Men utlåningen till den kommersiella fastighetssektorn är stor, och FI bedömer att sektorn är sårbar. I ett läge med svår finansiell stress kan problem i den kommersiella fastighetssektorn orsaka betydande kreditförluster i de svenska bankerna. FI:s analys tyder på att det kapital som bankerna har för att täcka riskerna i utlåningen till kommersiella fastigheter understiger de förluster som kan uppstå under stress. Även om bankernas samlade kapital och motståndskraft är tillfredsställande bedömer FI att det behövs mer kapital för bankernas utlåning till kommersiella fastighetsföretag.

Läs mer

Laddar sidan