Tillsynen över bankerna

Årets tillsynsrapport beskriver på ett övergripande plan det svenska banksystemet, hur FI arbetar med tillsyn och ett antal aktuella riskområden som just nu är i fokus.

Rapport: Tillsynen över bankerna (2017-04-20)

FI:s banktillsyn är en viktig del i det förebyggande arbetet med finansiell stabilitet. FI har idag tillsyn över 124 banker, kreditmarknadsföretag och övriga kreditinstitut. Det svenska banksystemet domineras av de fyra systemviktiga storbankerna, som har stor inverkan på den finansiella stabiliteten, och därför är föremål för en intensiv tillsyn. Den inhemska bankmarknaden består också av ett stort antal medelstora och mindre banker med stora skillnader i affärsmodeller.

Ett viktigt verktyg som presenteras närmare i rapporten är översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Det är ett EU-gemensamt ramverk för att löpande bedöma vilka risker som en bank är eller kan bli exponerad för på ett enhetligt sätt. Processen härstammar ur lärdomar från finanskrisen 2008 och det faktum att många banker i dag är verksamma inom flera EU-länder. Utfallet av denna bedömning ligger till grund för FI:s ställningstaganden om enskilda bankers kapitalnivåer, likviditetsituation och riskhantering.

Rapporten tar också upp en skärpning som FI gjort av en metod för att beräkna så kallade långsiktiga fallissemangsrisker i banker. Banker som fått tillstånd att använda interna modeller för att beräkna sina kapitalkrav ska använda sig av den nya strängare metoden, vilket dock få gjort så här långt. FI följer frågan i den pågående tillsynen och kräver tills vidare att bankerna håller extra kapital tills de anpassat sina beräkningar.

Den ökande digitaliseringen och det växande hotet från cyberattacker inom banksektorn, och i samhället i stort, berörs också i rapporten. Dessa risker ställer ökade krav på bankernas informationssäkerhet. FI framhåller bland annat att det är viktigt att bankernas styrelser och ledningar involverar sig i detta arbete.

FI:s tillsyn berör många områden men eventuella brister och problem hos bankerna har ofta sitt ursprung i otillräcklig riskhantering, styrning och kontroll. FI tydliggjorde 2014 kraven på hur bankerna förväntas styra och organisera sin verksamhet samt hur de ska hantera risker och kontrollera verksamheten. I många delar svarar bankerna upp mot dessa krav men FI:s rapport visar på ett antal kvarstående svagheter inom detta område.

Läs mer

Laddar sidan