Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan

FI instämmer i utredningens bedömning att den finansiella sektorn har en roll i arbetet med antibiotikaresistens och att antibiotikaresistensstrategin kan breddas och inkludera investerare och andra finansmarknadsaktörer.

Finansinspektionen har granskat förslaget i betänkandet utifrån vårt uppdrag som tillsynsmyndighet på finansmarknadsområdet och därmed begränsat remissen till kapitlet Hållbara investeringar ur ett antibiotikaperspektiv.

FI ingår inte i samverkansfunktionen men det kan bli aktuellt att bidra som lämplig instans vid frågor kopplat till om antibiotikaresistens ska beaktas i hållbarhetsredovisning.