Remissvar: Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag

Finansinspektionen har bara lagtekniska synpunkter utifrån de utgångspunkter som vi har att beakta.

Flera av de rörelselagar som gäller för företag under FI:s tillsyn innehåller krav på att företaget ska ha en revisor. Några exempel är 10 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 3 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vi bedömer att det är möjligt att sådana bestämmelser bör ses över, om det införs en generell revisionsplikt för aktiebolag.

FI har även noterat att förslaget till ny 25 kap. 5 a § lagen om värdepappersmarknaden till sin utformning inte helt stämmer överens med nuvarande 25 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 

Slutligen vill FI lyfta fram att regeringen i Prop. 2023/24:8 har lagt fram ett förslag till ny lag om clearing och avveckling av betalningar. I den föreslagna 2 kap. 7 § finns en hänvisning till 8 kap. 46 a och 46 b §§ aktiebolagslagen. Hänvisningen bör ses över, med anledning av förslaget att ändra aktiebolagslagen så att dessa bestämmelser motsvarar 8 kap. 46 b och 46 c §§.