Reinhold Europe AB får sanktionsavgift

Reinhold Europe AB ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor.

Reinhold Europe AB  är ett svenskt aktiebolag, vars aktier sedan 2007 är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Warszawabörsen).

Finansinspektionen har undersökt om bolagets års- och koncernredovisning för 2017 har offentliggjorts enligt kraven på offentliggörande av regelbunden finansiell information i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Undersökningen visar att Reinhold Europe har åsidosatt bestämmelserna.

De bestämmelser som Reinhold Europe har åsidosatt är viktiga för att investerare och andra intressenter ska kunna bedöma bolagets finansiella ställning, resultat och förvaltning under året. Bristerna har varit sådana att Finansinspektionen anser att det finns anledning att ingripa mot bolaget. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift, som Finansinspektionen bestämmer till 750 000 kronor.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut om sanktionsavgift har överklagats till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Laddar sidan