Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Videobur Sthlm Int

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

A har köpt aktier i bolaget Videobur Sthlm Int AB. Köpen har gett eller kan förväntas ha gett en falsk eller vilseledande signal om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. Agerandet uppfyller inte förutsättningarna för legitima skäl och godtagen marknadspraxis.

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att A ska betala en sanktionsavgift om 70 000 kronor. Tingsrätten har gjort bedömningen att A har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att A ska betala den sanktionsavgift som Finansinspektionen hade yrkat.

Överklagande till hovrätten

FI:s beslut om sanktionsavgift har överklagats till hovrätten. 

Hovrättens dom

Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 50 000 kr.

Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrättens dom överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande
står därmed fast.

Laddar sidan