Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

AA har handlat aktier i bolaget Compare-IT Nordic AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. Agerandet uppfyller inte förutsättningarna för legitima skäl och godtagen marknadspraxis.

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att AA ska betala en sanktionsavgift om 85 000 kronor. Tingsrätten har gjort bedömningen att AA har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att AA ska betala den sanktionsavgift som Finansinspektionen hade yrkat.

Överklagande av tingsrättens dom

Tingsrättens dom har överklagats.

Hovrättens dom

Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att den sanktionsavgift som ska betala bestämdes till 70 000 kr.

Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrättens dom överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande
står därmed fast.

Läs mer

Laddar sidan