Andreas Heed: Finansiella företag behöver vara bättre förberedda för kris

Hoten och påfrestningarna mot den finansiella sektorn har eskalerat de senaste åren. Det behövs nu konkreta åtgärder från såväl finansiella företag som myndigheter. Det sa Andreas Heed, chef för rättsavdelningen på  verksamhetsområdet Betalningar på FI, i ett tal på torsdagen.

Datum: 2024-03-21
Talare: Andreas Heed
Möte: Eventet DI Controller 2024

Att säkerställa motståndskraft inom finanssektorn handlar om att skydda verksamheter som upprätthåller eller säkerställer funktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov. Utöver att vara samhällsviktig är också den finansiella sektorn en viktig del av det civila försvaret och därmed av vårt lands totalförsvar.

– Den finansiella sektorn måste kunna tackla en mångfald av olika utmaningar, från vanliga driftstörningar till exceptionella kriser eller till och med krig. Till detta kommer en förmåga att skydda sig mot att utnyttjas för skadliga och kriminella syften. Det ställer mycket höga krav på de finansiella företagen, sa Andreas Heed.

Den omfattande digitaliseringen har öppnat upp nya möjligheter för innovation och effektivitet, men har också medfört ökade risker på flera fronter. Till exempel risken för cyberattacker, säkerhetshotande händelser och andra hot mot finansiella företag. Svenska intressen har blivit mål för alltmer sofistikerade cyberangrepp. Ett växande problem är därutöver att banker och andra finansiella företags produkter och tjänster utnyttjas för betalningsbedrägerier och penningtvätt. Andreas Heed lyfte ett antal åtgärder och förslag för att förbättra motståndskraften inom den finansiella sektorn.

Företagen behöver fortsätta att stärka sin motståndskraft

Det är avgörande att företagen själva tar ansvar. Det handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot olika typer av operativa risker, åtgärder för att kunna upprätthålla kritiska funktioner även under extrema förhållanden som kris och krig och även att förhindra att utnyttjas i brottsliga syften. Det är också viktigt att företagen beaktar att omvärldsfaktorer förändras snabbt. Att öka motståndskraften är därför en kontinuerlig process som kräver ständig anpassning och förbättring.

Förväntningarna inom det civila försvaret behöver tydliggöras

FI menar att totalförsvarsplaneringen som genomförs av myndigheterna i det civila försvaret behöver bli mer strukturerad och enhetlig. Vi har därför föreslagit att regeringen ska överväga att ta fram en grundläggande metod för detta och tydliggör förutsättningarna för denna planering i författningar. Förutom att bidra till en ökad tydlighet för myndigheterna bör det också bidra till en ökad tydlighet i förväntningarna på de finansiella företagen inom det civila försvaret.

Det behöver bli lättare att ställa krav på finansiella företag

FI kan konstatera att den verksamhet som behövs i krig i stor utsträckning finns i privata företag och därför är det där arbetet med förberedelserna måste bedrivas. Det behöver gå att ställa krav på att företagen vidtar åtgärder som innebär att verksamheten kan fortsätta att fungera även under krigsfara eller krig. I dag saknas tillräckligaverktyg för det. Vi har föreslagit regeringen att ge FI en sådan föreskriftsrätt. Vi har även föreslagit att en författningsberedskap för höjd beredskap och krig i beredskapssektorn Finansiella tjänster ska utredas.


Presstjänst


(Ej sms)