Resultat

2024

Vad är säkerhetskänslig verksamhet?

Säkerhetspolisen har publicerat en promemoria där myndigheten beskriver vad som kan anses utgöra verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet, enligt säkerhetsskyddslagen.

FI undersöker Swedbank

Finansinspektionen ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Swedbanks regelefterlevnad av säkerhetsskyddsanalys.

Finansinspektionen undersöker Swedbank

FI ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket.

Daniel Barr: Finansiell stabilitet i en osäker omvärld – hur påverkas Sverige?

Här är det anförande som Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr höll i Finansutskottets offentliga sammanträde om finansiell stabilitet den 6 februari 2024. Det talade ordet gäller.

2023

Företagen behöver stärka sitt säkerhetsskyddsarbete

Det försämrade säkerhetspolitiska läget ökar risken för att svenska intressen utsätts för olika angrepp. Flera finansiella företag arbetar i dag med säkerhetsskydd i sin verksamhet, men de behöver stärka arbetet ytterligare. Det visar en analys som Finansinspektionen har gjort.

Ökat terrorhot en faktor att beakta i säkerhetsskyddet

FI vill uppmärksamma aktörer inom finansbranschen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att den höjda terrorhotnivån i Sverige kan ha påverkan på deras arbete med säkerhetsskydd.

Skyldigheter när en annan aktör kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten

När en annan aktör kan få tillgång till en verksamhetsutövares säkerhetskänsliga verksamhet − exempelvis vid anlitande av leverantörer, verksamhetsförändringar, utkontrakteringar och samarbeten − finns särskilda regler att följa. En verksamhetsutövare inom tillsynsområdet finansiella företag ska också i vissa fall samråda med Finansinspektionen.

Kort om säkerhetsskyddsarbetet

Säkerhetsskyddsregelverket föreskriver om olika skyldigheter för verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn.