Resultat

2020

Exceed Capital Sverige AB:s tillstånd återkallas

Finansinspektionen återkallar Exceed Capital Sverige AB:s (Exceed) samtliga tillstånd att driva värdepappersrörelse och tillstånd för sidotjänster, tillstånd att driva försäkringsdistribution och tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar.

FI återkallar tillstånden för värdepappersbolaget Exceed

Finansinspektionen (FI) återkallar tillstånden för Exceed Capital Sverige AB med omedelbar verkan. FI:s beslut innebär att bolaget blir av med samtliga tillstånd och inte längre får bedriva tillståndspliktig verksamhet. På en pressträff i dag, tisdag 2 juni kl 14.00, presenteras beslutet av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och chefsjurist Eric Leijonram.

Skandia Liv får varning och sanktionsavgift

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (Skandia Liv) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

FI ger Skandia Liv en varning

Skandia Liv har under flera år inte beräknat sitt kapitalbehov och åtagande mot kunderna på ett realistiskt och korrekt sätt. Det har inneburit att skyddet för kunderna och bolagets solvenssituation inte har kunnat bedömas på ett rättvisande sätt. Skandia Liv får därför en varning och en sanktionsavgift på 35 miljoner.

2019

Avanza Pension får varning och sanktionsavgift

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

2017

Folksam ömsesidig livförsäkring får anmärkning och straffavgift

Folksam ömsesidig livförsäkring får en anmärkning och ska betala en straffavgift på tio miljoner kronor

Folksam Liv får anmärkning och straffavgift

Finansinspektionen ger Folksam ömsesidig livförsäkring en anmärkning. Folksam Liv ska också betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

2016

Cosa Försäkrings tillstånd återkallas

Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet att driva försäkringsrörelse för Cosa Försäkrings AB i likvidation.

Falck Försäkring varnas och ska betala straffavgift

Falck Försäkringsaktiebolag har haft stora brister i sin interna styrning och kontroll samt bristande interna regler om hantering av intressekonflikter. FI har därför beslutat att ge bolaget en varning. Falck Försäkring ska även betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

Falck Försäkringsaktiebolag får varning och straffavgift

Finansinspektionen ger Falck Försäkringsaktiebolag en varning. Bolaget ska också betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

2015

Assistansbolaget vägassistans Sverige måste upphöra med sin försäkringsrörelse

Finansinspektionen förelägger Assistansbolaget vägassistans Sverige AB att upphöra med den försäkringsrörelse som bolaget driver utan att vara berättigat till det. Försäkringsrörelsen ska vara avvecklad senast den 30 november 2015.

2014

Fjällförsäkringar får anmärkning och straffavgift

Fjällförsäkringar får en anmärkning och ska betala en straffavgift på 750 000 kronor. Företaget har saknat tillräckligt med tillgångar för skuldtäckning i enlighet med försäkringsrörelselagens krav.

2013

Rättad version: Victory Life måste upphöra med verksamhet i Sverige

FI förelägger Victory Life & Pensions Assurance Company Limited, registrerat i Brittiska Jungfruöarna att omedelbart upphöra med att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige.

2012

HSB Försäkring får anmärkning och straffavgift

Finansinspektionen har beslutat om anmärkning och en straffavgift för HSB Försäkring på 750 000 kronor.

2011

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia får betala särskild avgift för sen flaggning

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia ska betala särskild avgift med 30 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Acando AB till Finansinspektionen.

E.N Saks Försäkrings tillstånd återkallas

Finansinspektionen har beslutat att återkalla E.N. Sak Försäkring i Europa AB:s tillstånd att driva försäkringsrörelse.

2010

Kammarrätten ger FI rätt om varning till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

I ett beslut den 25 april 2008 meddelade FI Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) en varning och straffavgift. LÖF hade på flera punkter brutit mot reglerna om redovisning och rapportering till FI. Bristerna ansågs så allvarliga att en straffavgift om två miljoner meddelades.

2009

Aspis liv förlorar tillståndet

Finansinspektionen förklarar Aspis Liv Försäkringsaktiebolags koncession förverkad.

Anticimex får straffavgift på 1,5 miljoner

Anticimex Försäkringar AB har brustit i styrning och kontroll av verksamheten. Bristerna är omfattande och har pågått under lång tid. Finansinspektionen ger därför försäkringsbolaget en anmärkning och en straffavgift på 1,5 miljoner kronor.

Trygg-Hansa får straffavgift på 5 miljoner kronor

Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag har brustit i sin interna styrning och kontroll samt i sin rapportering till Finansinspektionen. Försäkringsbolaget får därför en anmärkning och en avgift på 5 miljoner kronor.

Anmärkning och straffavgift för Svensk Handel Fondförsäkring

FI meddelar Svensk Handel Fondförsäkring AB en anmärkning. Svensk Handel Fondförsäkring AB måste betala en straffavgift på 100 000 kronor.

2008

FI varnar SEB Trygg Liv

Finansinspektionen meddelar Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv en varning och en straffavgift om 15 miljoner kronor.

FI varnar SEB Gamla Liv

Finansinspektionen meddelar Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv en varning och en straffavgift om 15 miljoner kronor.

FI varnar Pro Voice Sverige

Försäkringsförmedlaren Pro Voice Sverige har brutit mot lagen om försäkringsförmedling och Finansinspektionens föreskrifter. Företaget är anknuten förmedlare som bedrivit telefonförsäljning. Bristerna är så allvarliga att företaget får en varning och straffavgift på 800 000 kronor.

FI varnar Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag har brutit mot lagen. Bristerna är så allvarliga att Finansinspektionen meddelar försäkringsbolaget en varning och en straffavgift på två miljoner kronor.

Anmärkning och straffavgift för Reitan Insurance

Finansinspektionen har funnit att Försäkringsaktiebolaget Reitan Insurance har gränsöverskridit till Norge och Danmark utan att behöriga myndigheter underrättats.

Anmärkning och straffavgift för LF Grupp

Finansinspektionen meddelar Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (LF Grupp) en anmärkning och en straffavgift om 50 000 kronor.

2006

FI förelägger Prometheus att vidta åtgärder

Finansinspektionen förelägger understödsföreningen Prometheus att senast den 31 mars 2007 vidta de åtgärder som behövs för att:

2005

FI ger SalusAnsvar en anmärkning

Livbolaget SalusAnsvar har brutit mot kravet på upplysningar om interna affärer i reglerna om årsredovisning för försäkringsföretag. Därför har Finansinspektionen beslutat att ge bolaget en anmärkning.

2003

Svenska trygg och ansvarsförsäkringsmäklarna AB

Trots att Svenska trygg & ansvarsförsäkringsmäklarna AB inte har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsmäklarverksamhet har bolaget använt sig av benämningen försäkringsmäklare. FI förelägger därför Svenska trygg och ansvarsförsäkringsmäklarna AB vid vite om 500 000 kr att upphöra med benämningen ”försäkringsmäklarna”.

Laddar sidan